ทุนเล่าเรียนหลวง

ระหว่างที่ได้ไปจังหวัดเชียงใหม่ ฉันมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎร โดยในปีนี้มูลนิธิ Angels Wings ได้สนับสนุนโครงการนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมอบทุนให้แก่นักเรียนมัธยม 12 คน เป็นประจำทุกปี