ทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา 2021

มูลนิธิ Angel Wings เปิดรับผู้สมัครรับทุนเพื่อนักเรียนไทยผู้มีเชื้อสายไทยรอบที่ 5 โดยทุนนี้เปิดรับผู้สมัครจากทั้ง 50 รัฐ

ผู้สมัครสามารถเริ่มสมัครทุน AWF U.S. Thai Scholarship ของปี 2021 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021

จุดประสงค์ของทุนการศึกษา

จุดประสงค์ในการจัดตั้งทุนการศึกษา Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยนั้นก็เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนไทยสัญชาติอเมริกันผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีการให้ความสำคัญกับชุมชนชาวไทยและมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ทุนการศึกษา ANGELS WINGS เพื่อนักเรียนไทยนั้น ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

สร้างชุมชนนักวิชาการไทย

วิสัยทัศน์ของเราคือการเปิดประตูโอกาสให้แก่นักเรียนไทยเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายระดับชาติให้แก่นักวิชาการเยาวชนไทย เราเชื่อว่า นักวิชาการผู้ใฝ่เรียนเหล่านี้จะพยายามเต็มที่เมื่อมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันภายในประเทศ โดยการให้การสนับสนุนชุมชนของนักวิชาการเหล่านี้ เรายังสามารถสร้างความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและผู้คนในประเทศได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

หลักฐานการสมัคร

เพื่อการพิจารณารับทุน ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครของ Angels Wings

2. ผลการเรียนของปีสุดท้ายที่ศึกษาอยู่ รวมถึงเกรดเฉลี่ยและอันดับในชั้นเรียน

3. จดหมายแนะนำตัวจำนวน 2 ฉบับ: ฉบับหนึ่งอาจเขียนแนะนำโดยครู ผู้ฝึกสอน ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการ และอีกฉบับหนึ่งเขียนแนะนำจากผู้ใหญ่ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น หัวหน้างานอาสาสมัคร องค์กรศาสนาหรือความเชื่อ ที่ปรึกษาหรือเพื่อนบ้าน พร้อมข้อมูลที่ติดต่อและตรวจสอบได้จริง

4. เรียงความความยาว 500 – 1000 คำ หัวข้อ ความเป็นไทยนั้นส่งผลอย่างไรต่อการเติบโตของตนเอง เนื่องจากทุนนี้จะช่วยสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้สมัคร ทุนนี้จะช่วยส่งเสริมคุณได้อย่างไร?

5.หลักฐานการรับเข้าวิทยาลัย และเลขประจำตัว ส่งสำเนาเอกสารแนบมาด้วย

วิธีการสมัคร

เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งมาครบถ้วนพร้อมกันในชุดเดียว

รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ทั้ง 5 ตามที่กล่าวข้างต้นและส่งทางอีเมล์หรือสมัครออนไลน์ นักเรียนจะได้รับอีเมล์ตอบกลับ อย่าส่งเอกสารมากกว่าหนึ่งครั้ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร สแกนเอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวและแนบส่งมาที่อีเมล์ [email protected]

หรือ

ระยะเวลาการส่งเอกสารและการแจ้งเตือน

เอกสารการสมัครต้องส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2021

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครระบบออนไลน์

หลังจากที่กรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิฯ ได้พิจารณาเอกสารผู้สมัครและคัดเลือกผู้ได้รับทุนสำหรับปีการศึกษาต่อไปแล้ว ผู้สมัครทุกคนจะได้รับผลการพิจารณาผ่านทางอีเมล์

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาทุน Angels Wings ประกอบไปด้วยตัวแทนจากมูลนิธิ Angels Wings ผู้สมัครจะถูกคัดเลือกโดยหลักเกณฑ์ต่างๆ คือ สถานะทางการเงิน จริยธรรม เรียงความและความสามารถทางวิชาการซึ่งประเมินโดยผลการเรียน/GPA

รายละเอียดทุน

คณะกรรมการพิจาณาทุนจะคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนจำนวน $5,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับระดับวิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยวิชาชีพ หรือทุนจำนวน $10,000 สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการรับเข้าศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา ทุนการศึกษาเต็มจำนวนจะถูกชำระโดยตรงให้กับสถานศึกษาของผู้ได้รับทุนในปีการศึกษาแรก

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ยังมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected]