08/30/10 - Angels Wings Foundation Returns to 87th Thai Border Police’s School in Chiang Rai

คุณปุ๋ย ไซม่อน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings International ได้กลับไปเยี่ยมจังหวัดเชียงรายอีกครั้งเพื่อบริจาคเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่ 87 โดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979 แรกเริ่มนั้นมีเพียงแค่บ้านไม้ 2 -3 หลังเท่านั้น ในปี ค.ศ. 2002 มูลนิธิ Angels Wings ได้ให้การสนับสนุนสร้างอาคารที่เหมาะสมให้แก่โรงเรียน รวมไปถึงโรงอาหารและบ้านพักครู โดยในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่องให้แก่เด็ก ประถม 5 และ 6 เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายต่อไป อีกทั้งยังมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาและเงินสดจำนวน 50,000 บาทเพิ่มเติมให้อีกด้วย