05/02/14 - CASA Magazine

มูลนิธิ Angels Wings ภูมิใจสนับสนุน Campaign for Student Success ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อวิทยาลัยชุมชนซานตา บาร์บาร่า คุณปุ๋ย ไซม่อนในฐานะผู้อาศัยในชุมชน และประธานมูลนิธิ Angels Wings ร่วมกับกลุ่มผู้มีเกียรติได้ทุ่มเทในการช่วยเหลือมูลนิธิฯสนับสนุนนักเรียนโดยผ่านการให้ทุนสำหรับหนังสือเรียน ทุนการศึกษา การให้ที่ฝึกงาน การเรียนเสริม และการดูแลเด็กให้กับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว SBCC คือวิทยาลัยชุมชนอันดับหนึ่งของประเทศ