วัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษา

ความตั้งใจของมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ คือการให้การสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับนั้น มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลด้านล่างคือข้อมูลที่ทางมูลนิธิฯ ใช้พิจารณาเพื่อมอบทุนการศึกษา ทั้งข้อมูลด้านการศึกษาและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ประสบการณ์ด้านการศึกษา 4 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน
ผลงานดีเด่น, รางวัล, ทุนการศึกษา ที่เคยได้รับ 4 ปีย้อนหลัง
กรุณาอัพโหลดข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
5. บทความในหัวข้อต่อไปนี้ ความยาว 500 – 1000 คำ
- ความเป็นไทยมีส่วนทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร
- ทุนการศึกษาจากมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์จะสามารถสร้างพลังให้แก่คุณได้อย่างไรบ้าง